Radost

Věříme, že učení a výchova efektivně probíhají jen v prostředí, kde jsou lidé společně rádi a mají i radost z toho, co dělají.

Péče o vztahy jako priorita, slušnost

Naší školu vnímáme jako společenství se silnou vnitřní dynamikou. Proto se každý den aspoň na patnáct až dvacet minut všichni scházíme, abychom společně sdíleli své zážitky, potřeby a dojmy, rozhodovali o společných krocích, přemýšleli a měli možnost vnímat celek.
Fungující vztahy, bezpečí a slušnost jsou u nás na prvním místě.

Systém práv a povinností, sounáležitost se školou a lidmi v ní

Učíme se pracovat se systémem práv a povinností. V úvodu roku s dětmi společně nastavujeme pravidla a hlasujeme o seznamu práv, která bychom chtěli ve škole všichni mít. Ke každému právu však vždy náleží i konkrétní povinnost, která existenci práva podmiňuje.
Např. Mám právo být v příjemném prostředí. Mám povinnost se podílet na jeho údržbě

Odpovědnost za sebe a za své učení

Každé dítě v Naší škole se průběžně dostává do situací, kdy má odpovědnost nejen za sebe, ale i za chod školy. Společně se dělíme o dohlížení na úklid, řízení setkání celé školy, koordinaci některých programů, udržování systému práv a povinností, patronství nad novými spolužáky.
K rozvoji odpovědnosti za své učení přispívá systém ověřování. Čas a místo ověřování míry zvládnutí učiva záleží na tom, jak se konkrétní dítě domluví s průvodcem. Může si splnit výstupy z předmětu díky samostudiu dříve než ostatní děti a později se věnovat více jiným oblastem. Zároveň si může splnění některých výstupů odložit. Důležité ale je, aby bylo vždy vše hotové do předem daného termínu. Schopnost rovnoměrně si rozložit práci je důležitou součástí hodnocení.

Odpovědnost za své okolí, orientace na přírodu a ekologii

Chceme, aby děti v Naší škole vnímaly své okolí a sounáležitost s ním. Může jít o prosté třídění odpadu. Na místě je ale i pomoc lidem, kteří se zrovna nemají tak dobře jako my, či vymýšlení a realizace projektů, které udělají svět lepším.

Rozvoj vědomostí vyváženě s dovednostmi

Jedno bez druhého dává jen malý smysl, co dodat.

Tvořivost v hledání nových přístupů ke vzdělávání

Chceme se sami učit, hledat, sdílet a propojovat. Snažíme se být v kontaktu se zajímavými školami a odborníky. Každý náš pedagog má za úkol mít vždy promyšlené nějaké dlouhodobé směřování svého seberozvoje v souvislosti se školou. Věříme, že dobře učíme děti jen v momentě, kdy se sami učíme.

Průběžné pozorování, vyhodnocování a ladění pedagogického procesu

Máme vizi, máme představu, jak k ní směřovat. Abychom byli efektivní, budeme často komunikovat s dětmi a jejich rodiči. Zároveň počítáme s externí podporou ze strany odborníků, abychom byli schopni udržovat si nadhled.

Věkově smíšené skupiny

S dětmi pracujeme tak, aby měly stále na paměti, že Naši školu tvoří lidé od šesti let až po dospěláky. Snažíme se navozovat přirozené situace, kdy dochází ke spolupráci a komunikaci. Směřujeme k tomu, aby měly starší děti v rozvrhu aspoň jednu hodinu týdně, kdy mají za úkol pomoci mladším s učením.

Výjezdy, pobyt mimo školu

Cestování do přírody či na zajímavá místa je nedílnou součástí našeho učení.
Počítáme s tím, že během školního roku každé dítě minimálně třikrát, ale ideálně vícekrát, vyrazí na výjezd. Preferujeme pobyt v drsnějších podmínkách na horolezeckých či skautských chatách, kde nemusí být vždy vynálezy jako elektřina či splachovací záchod. Sledujeme tím schopnost městských dětí orientovat se v méně komfortních podmínkách.

Koncepce v praxi

Jak hodně se učíme

Děti se toho učí hodně. Cílíme stejnou měrou na rozvoj dovedností i znalostí tak, aby se děti orientovaly v životě i ve světě. Obsah učení je v jednotlivých předmětech strukturován pomocí Průvodek, které děti dostávají na určité období podle svého věku. Průvodka popisuje, čeho a v jaké míře má dítě za dané období dosáhnout. V hodinách se učíme de facto podle témat uvedených v Průvodkách. Hodiny řídí průvodci. Když končí průvodkový blok, píšeme testy a odevzdávají se průvodky ke kontrole. Zároveň u nás děti kvitují, že se mohou vždy dva měsíce v klidu učit bez stresu z testů.

Důraz na dovednosti začíná u potřeby učit se řídit své učení a plánovat. Nikdo děti nenutí, aby s Průvodkou pracovaly, přesto ji mají mít na konci období hotovou. Mají k dispozici tzv. Studovnu, kde každý týden po dvě vyučovací hodiny pracují, na čem potřebují. Kromě ověřování znalostí a porozumění směřují průvodky k práci s textem, hledání informací, prezentování či kreativnímu tvoření.

Každé dítě čtvrtletně reflektuje, jak se posunulo v oblastech spojujících dovednosti, postoje a hodnoty, mezi něž patří například Péče o vztahy, Porozumění a vyjadřování, Učení ve vlastní režii, Péče o životní prostředí či Velká otázka pravdy a dobra.

Byť je u nás ve škole poklidná atmosféra bez stresu a s neformálními vztahy, nároky na děti jsou veliké a komplexní. Zároveň u nás mají šanci uspět i děti, které nejsou vyloženě studijní, právě díky tomu, že se snažíme důraz na znalostní a dovednostní učení smysluplně vyvážit.

Jaké děti k nám chodí

Pracujeme s dětmi nadanými i s dětmi se speciálními potřebami. Snažíme se, aby složení dětí ve škole bylo vždy takové, že všem dětem zajistíme kvalitní podmínky k učení. To znamená, že se při přijímání do starších ročníků nebráníme integraci dětí se specifickými potřebami, ale vždy bereme v potaz aktuální složení třídy a možnosti konkrétních pedagogů, kteří se skupinou pracují.

Podmínky k práci s dětmi nadanými i s dětmi se specifickými potřebami vytváříme držením počtu přibližně patnácti dětí ve třídě. Pravidelně komunikujeme s rodiči o učení a životě dítěte ve škole a hledáme průniky informací, které by nám pomohly podpořit efektivitu výchovně-vzdělávacího procesu doma i ve škole.

Týden na zkoušku aneb přestupy dětí

Při pořádání tzv. týdne na zkoušku dětí, které chtějí přestoupit, se zaměřujeme na dvě oblasti. U rodičů ověřujeme shodu při přemýšlení o vzdělávání a jejich ochotu aktivně spolupracovat, když je potřeba. Jsme zvyklí být s rodiči v úzkém kontaktu, pakliže je to v souvislosti s jejich dítětem potřeba.

U dítěte pozorujeme, zda je ochotné přijmout pravidla a zvyky školy, a zjišťujeme, jak na něj reagují děti ve škole. Další oblastí pozorování u dítěte je ochota spolupracovat při učení.