Ráno

Každý den začíná v 8:30 ranním kruhem – společným setkáním všech dětí a průvodců, které trvá obvykle 15-20 minut. Jeho smyslem je rozvíjet pocit sounáležitosti se společenstvím a vlastní zodpovědnosti v něm, podporovat komunikaci a vzájemné porozumění napříč věkovými kategoriemi, efektivně předávat organizační informace a vytvářet dětem pravidelný, srozumitelný a pohodový start každého dne. V ranním kruhu si povídáme a nasloucháme, informujeme se o aktuálním dění v Naší škole i ve světě, demokraticky diskutujeme a hlasujeme, vtipkujeme a zpíváme.

Výuka

Na 1. i 2. stupni mají děti hodiny českého a anglického jazyka, matematiky a tělesné výchovy. Klasické vyučovací hodiny jsou u nás nahrazeny bloky v délce dvou vyučovacích hodin, které umožňují pružněji organizovat proces učení. Všechny děti mají také Studio, což je platforma pro rozvoj uměleckého vnímání, tvorby a komunikace. Výuka ostatních předmětů probíhá v integrovaných celcích. Na 1. stupni se jedná o předmět Svět, který se na 2. stupni větví na tři předměty: Příroda, Společnost a Život. Od 4. třídy děti v rámci těchto celků pracují s tzv. průvodkami, které jim definují povinné a povinně-volitelné výstupy na úrovni jednotlivce a na úrovni týmu (složeného z 3-5 dětí), které je potřeba zvládnout do konce dvouměsíčního, tematicky jednotného bloku. Zvláště starší děti, které mají průvodek a tedy i výstupů více, využívají k jejich plnění kromě samotných vyučovacích hodin také studovnu – dvě hodiny týdně, kdy si děti úplně samostatně organizují své učení.

Daily Mile

V 10:15 denně vyrážíme ven běhat Daily Mile. V 10:30 jsme zase zpátky v budově, čerství, soustředění a připravení se učit. Daily Mile je iniciativa rozšířená na školách již ve více než 30 zemích světa. Její devizou je nejen podpora zdraví a tělesné kondice, ale i rozvoj soudržnosti školní komunity, jelikož běhá společně celá škola. Kdo nevydrží běžet celou dobu, může střídat běh a chůzi.

Oběd

Využíváme novou jídelnu v přízemí školní budovy. Na obědy chodíme v závislosti na rozvrhu.

Klub

Od 12:30 je otevřený klub. Děti si zde mohou hrát a věnovat se svým zájmům až do 16:30. Průvodci z klubu chodí s dětmi pravidelně ven.

Zájmové kroužky

Během klubu nabízíme účast v zájmových kroužcích, které vedou buď naši průvodci, nebo externí lektoři. Na nabídku kroužků pro první a druhý stupeň se můžete podívat níže.

Přehled kroužků pro 1. stupeň

Přehled kroužků pro 2. stupeň