Naše škola Praha – základní škola s.r.o. zahájila dne 1. 12. 2021 realizaci projektu „Zvýšení kvality vzdělávání v ZŠ Naše škola Praha“, reg. č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/20_079/0002111, který je financován Evropskou unií z Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Realizace projektu bude probíhat po dobu 21 měsíců.

Popis projektu

V rámci projektu bude ZŠ poskytnuta podpora min. 105 žáků vč. žáků se specifickými vzdělávacími potřebami a odlišným mateřským jazykem a min. 25 pedagogům v rámci posílení jejich kompetencí v inkluzivní a multikulturní společnosti.

Cíle projektu

Cílem projektu je přímé podpoření min. 105 žáků vč. žáků s OMJ a SVP a min. 25 pedagogů naší školy prostřednictvím koncepčního ukotvení multikulturních principů a principů rozvoje demokratické kultury ve strategických a rozvojových dokumentech ZŠ, čím bude přispěno k rozvoji jejich kompetencí a vytvoření bezpečného a otevřeného multikulturního a demokratického prostředí přispívající k celkovému bezpečnému klima ve škole. V tomto prostředí bude celá komunita škola (škola – žáci – rodiče) chápat a aktivně přispívat k multikulturní a demokratické společnosti s provázáním na sociální soudržnost, chápání a respektování sociokulturní a kulturní rozmanitosti, k upevnění vztahů k sobě samým a k okolnímu prostředí a toleranci odlišných kultur. Rádi bychom dosáhli toho, aby všichni naši žáci bez rozdílu byli sebevědomí, zodpovědní a uvědomělí občané naší demokratické a multikulturní společnosti.

Realizace projektu dále přispěje k těmto měřitelným výstupům:

– udržením si procenta šikany na naší škole blížícího se 0 %,

– udržením si konstantního procenta žáků či mírného vzrůstu procenta žáků se specifickými vzdělávacími potřebami (aktuálně 5,7 % ze všech žáků) a žáků s odlišným mateřským jazykem (aktuálně 14,3 % ze všech žáků).

Výsledky projektu

V rámci projektu bude vytvořen, implementován, vyhodnocen a finálně aktualizován Školní plán multikulturní výchovy a také Školní vzdělávací program s ohledem na plán aktivit rozvoje demokratické kultury se zapracovanými relevantními výstupy Školního plánu multikulturní výchovy.

Zahájení projektu „Zvýšení kvality vzdělávání v ZŠ Naše škola Praha“